{header_image_title}

Divulgació científica

Compartir coneixement amb la professió, les institucions i la societat en general és un dels nostres compromisos.

Mitjançant la plataforma de difusió que és la pròpia entitat, es divulguen els avenços i els resultats dels projectes desenvolupats a la Fundació InterAc Salut.

Els professionals adscrits a la F. InterAc Salut col·laboren en publicacions científiques i acadèmiques, i participen activament en congressos de les diferents especialitats, fomentant la interrelació entre els professionals de les Ciències de la Salut, la divulgació científica i la transferència de coneixement.